LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet med LSS är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Insatser enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Det finns tio insatser om särskilt stöd och service i lagen.

Insatserna är råd och stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom, boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och daglig verksamhet.

Personer som omfattas av lagen har rätt till insatser om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Lagens personkrets

För att ha rätt till stöd enligt LSS krävs att man omfattas av lagens personkrets. Personkretsen består av tre grupper. Grupperna kallas personkrets 1, 2 och 3.

  • Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3 omfattar personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.
ao_outside

Personlig Assistans enligt LSS?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov.

Kontakta oss

Vad innebär detta?

Med grundläggande behov menas personlig hygien, omfattar måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den person som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har också rätt till personlig assistans för andra personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt.

Kommunen ansvarar för att bevilja och bekosta personlig assistans till dem som behöver assistans upp till 20 timmar per vecka för grundläggande behov.

Behöver man mer hjälp än så med grundläggande behov har man rätt till assistansersättning som handläggs av försäkringskassan.

När personlig assistans har beviljats har man rätt att välja vem som ska anordna assistansen och vara arbetsgivare åt assistenten/assistenterna. Det kan vara kommunen, ett företag eller ett kooperativ. Assistansmottagaren kan också själv vara arbetsgivare åt assistenten/assistenterna. Det är inte tillåtet att vara arbetsgivare åt någon som man lever i hushållsgemenskap med.